Místní knihovna v Hraběticích
Naposledy aktualizováno: 10.12.2018 16:32:58

 

Identifikační údaje

 

Název:              Místní knihovna v Hraběticích 

Knihovnice:       Michaela Vodičková   

Telefon:             515 229 404

email:                vodickova.hrabetice@seznam.cz

 

Zřizovatel:        Obecní úřad Hrabětice    

starosta:           František Treger

 

 

Knihovní řád

 

 

Čl.1

 

Poslání a činnost knihovny

 

 

Místní knihovna v Hraběticích je knihovnou základní ve smyslu §3 a12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2,4 a14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

 

Registrace čtenáře

 

 

Registrovaným uživatelem knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čtenář svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že bude dodržovat ustanovení knihovního  a výpůjčního řádu a pokyny pracovníka knihovny.

 

 

Čl. 3

 

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 4

 

Výpůjční řád

 

 

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

Výpůjční doba na knihy jsou 2 měsíce. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty. Při druhé žádosti je však povinen zapůjčené knihy vrátit.

 

Čtenář je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čtenář může písemně nebo ústně vznášet stížnosti, podněty, připomínky a doporučení k otázkám týkajícím se provozu knihovny a jejich služeb. Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníka knihovny k odebrání čtenářského průkazu.

 

 

Ceník služeb a poplatků knihovny

 

 

Roční zápisné pro čtenáře

 

 

osoba nad 15 let     50,- Kč

 

dítě do 15 let          30,- Kč

 

 

TISK

 

 

Tisk černo – bílý – jedna strana A4     2,- Kč

 

Tisk černo – bílý – oboustranný A4     3,- Kč

 

Tisk barevný – jedna strana A4          5,- Kč

 

Tisk barevný – oboustranný A4         10,- Kč

 

Tisk barevný – oboustranný A3         20,- Kč

 

 

 

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Místní knihovna v Hraběticích (dále jen knihovna).

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu ...)

 

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon...)

 

Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání...)

 

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Další údaje (údaj o ZTP...)

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

 

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

 

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 

Doba uchování osobních údajů

 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace[1]. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).

 

 

Zabezpečení osobních údajů

 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

 

Další informace

 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

 

    

 OBRÁZEK : knihovna_2.png

 

 

 

 
Proces zabral 0.0099 sekund času a 0.71MB paměti.